પ્રમુખશ્રી / ઉપપ્રમુખશ્રીની માહિતી
 
હાલમાં કોડીનાર નગરપાલિકામાં પ્રમુખશ્રી તરીકે શ્રીમતી લક્ષ્મીબેન મનુભાઈ રાઠોડ કાર્યરત છે.
   વોર્ડ નં. ૨;
કોન્ટેકટ નં. :૯૨૨૮૩૩૦૩૬૩
 
 
હાલમાં કોડીનાર નગરપાલિકામાં ઉપપ્રમુખશ્રી તરીકે શ્રી સુભાષભાઈ વી. ડોડીયા કાર્યરત છે.
 વોર્ડ નં. ૧;
કોન્ટેકટ નં. : ૯૨૨૭૬૧૧૩૩૪
કોન્ટેકટ નં. : ૯૮૨૪૨૩૩૪૧૧
 
 
 
 
 
 
નોંધ: આ વેબસાઈટ પર દર્શાવેલ માહિતી,આંકડા કે રકમ નગરપાલિકાના રેકોર્ડ પરથી લીઘેલ છે.પરંતુ શરતચૂક કે અન્ય કારણસર કોઈ પણ પ્રકારની માહિતીમાં ખામી કે ભૂલ હોય તો નગરપાલિકાના રેકોર્ડ પરની માહિતી સાચી ગણવી. આ અંગે વેબસાઈટને કોઈ પણ પ્રકારે જવાબદાર ઠેરવી શકાશે નહી.
 
Developed By: