ચીફ ઓફીસરશ્રીની માહિતી
 
હાલમાં કોડીનાર નગરપાલિકામાં ચીફ ઓફીસરશ્રી તરીકે શ્રીમતી ડી. ડી. ચાવડા કાર્યરત છે.
કોન્ટેકટ નં. :૯૦૯૯૦૩૮૪૩૮
      
 
 
 
નોંધ: આ વેબસાઈટ પર દર્શાવેલ માહિતી,આંકડા કે રકમ નગરપાલિકાના રેકોર્ડ પરથી લીઘેલ છે.પરંતુ શરતચૂક કે અન્ય કારણસર કોઈ પણ પ્રકારની માહિતીમાં ખામી કે ભૂલ હોય તો નગરપાલિકાના રેકોર્ડ પરની માહિતી સાચી ગણવી. આ અંગે વેબસાઈટને કોઈ પણ પ્રકારે જવાબદાર ઠેરવી શકાશે નહી.
 
Developed By: